Obchodní podmínky ve zkratcePŘEDMĚT DÍLA A OBJEDNÁVKA

Předmětem díla je zhotovení digitálních fotografií fotografem.

Závazná objednávka (Smlouva o dodávce) fotografických prací vzniká na základě dohody klienta a fotografa o čase, místě a náplně fotografování prostřednictvím písemného e-mailového, SMS, Messenger atd. kontaktu. Tato vzniká závazně až poté, co uhradí klient na bankovní účet fotografa nevratnou zálohu ve výši 2.000Kč

Klient akceptuje fotografův styl a fakt, že fotograf nabízí fotografování pouze v jeho kostýmech a ve stylizaci, kterou s klientem konzultuje předem přes e-mail či messenger (Facebook).

Podmínkou zvýhodněného společného fotografování (2 a více osob) jsou sladěné kostýmy barvami i stylem. Toto probírá klient online společně s fotografem na základě fotografií klienta a poskytnutých informací ohledně konfekčních velikostí a předem vybraného stylu kostýmu.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ A NÁSLEDNÁ ÚPRAVA

Počet fotografií k retušování je dle vybraného balíčku. Výběr provádí klient sám.

Fotograf zašle klientovi elektronickou cestou náhledy fotografií, ze kterých si zákazník sám vybere snímky, které se mu líbí, a které fotograf dále upraví a vyretušuje.

Klient akceptuje umělecký styl fotografa. Fotografie budou upravovány podle osobního cítění fotografa. Doporučuji navštívit fotogalerie fotografa.

Klient nesmí fotografie dále nijak upravovat. Pokud tak učiní, nesmí je prezentovat jako dílo fotografa.

Neretušované a neupravené fotografie nebudou klientovi poskytnuty. Je ovšem možné dokoupit si další upravené snímky.

Klient zašle fotografovi čísla vybraných fotografií k úpravě prostřednictvím e-mailu či messengeru, a to ve lhůtě maximálně 3 týdnů od obdržení náhledů. Pokud tak neučiní, fotograf nezaručuje dobu dodání a tato se může prodloužit také v závislosti na množství vybraných fotografií k úpravě.

Pokud klient nezašle fotografovi výběr fotografií k úpravě ve lhůtě 3měsíců, zašle mu fotograf výzvu k zaslání výběru.

Pokud zákazník i přes obdrženou výzvu nezašle výběr fotografií k úpravě, fotograf maže všechny nevybrané snímky, a to bez nároku na finanční náhradu nebo náhradu fotografování.

Retušované fotografie jsou u fotografa zálohovány po dobu 1 roku.

Upravené fotografie se posílají zákazníkovi v digitální podobě ve formátu *.jpg, ve formátech 13x18 a 40x60cm. Tisk není součástí balíčku.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZAKÁZKY

Termín dodání kompletní zakázky je cca 4 - 6 týdnů od doby, kdy fotograf obdrží od klienta seznam vybraných fotografií. V době zvýšeného množství zakázek si fotograf vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit.

Pokud si klient vybere k úpravě více fotografií, než je v zakoupeném balíčku, doba dodání celé zakázky se tímto prodlužuje.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Klient je povinen dostavit se na předem sjednané místo včas a podrobit se přípravám nezbytným pro realizaci focení. (líčení, převlékání apod). Přijde-li klient na fotografování pozdě, zkracuje se mu časový prostor pro něj vyhrazený.

Klient zakoupené fotografie smí využít pouze k osobnímu účelu. Přísný je zákaz k použití ve fotografických či jiných soutěžích bez předchozí dohody s fotografem a pokud fotograf souhlas dá, musí VŽDY být uvedeno jeho jméno jako autora fotografie.

Klient zakoupené fotografie nesmí využít k dalšímu obchodnímu účelu, ani v případě, že budou jakkoli graficky doupraveny.

PLATBA

Platba je prováděna vždy v hotovosti po skončení focení.

Na některá limitovaná focení (např. "Pohádkové focení se zvířaty" ) se vztahuje nevratná záloha 2000Kč. Zálohu musí zákazník uhradit do 2 dnů od rezervace termínu, jinak tato rezervace padá.

Záloha se platí na rezervaci předem vybraného termínu. Pokud klient rezervaci termínu zruší nebo na focení nedorazí, záloha propadá bez náhrady a jsou z ní uhrazeny vzniklé náklady, čas fotografa na plánování fotografování apod. případně pronájem zvířat, na který se klienti společně skládají. Klientovi nevzniká žádný nárok na kompenzaci.

V některých případech může fotograf rozhodnout o přesunutí zálohy na jiný termín či o vrácení zálohy. Toto rozhodnutí je však na uvážení fotografa.

V případě vrácení zálohy zanikají veškeré obchodní či smluvní vztahy mezi fotografem a klientem.

Pokud by klient žádal úpravu dalších fotografií, doplatí předem tyto následné fotografie dohodnutým způsobem.

ZRUŠENÍ ČI PŘESUNUTÍ TERMÍNU

Pokud dojde ke zrušení domluveného fotografování fotografem či členy jeho teamu ze závažných důvodů (nemoc, zranění, špatné počasí- silný déšť, vichřice ...) navrhne fotograf neprodleně klientovi nejbližší volné náhradní termíny fotografování.

V takovém případě se záloha nevrací, ale přesouvá se na rezervaci nového termínu, který domluví fotograf s klientem poté, co nalezne společný termín se členy teamu, jen ž jsou nezbytní k realizaci fotografování (chovatelé zvířat, vizážistka, asistentka...)

Náhradní termín se musí uskutečnit maximálně do 3 měsíců od data zrušeného termínu, jinak záloha propadá.

Fotograf se zavazuje udělat maximum pro to, aby společně s klientem takový termín našel.

Klient není oprávněn zrušit zarezervovaný termín fotografování. V opačném případě záloha propadá a použije se na úhradu vzniklých nákladů (pronájem zvířete, asistentka, vizážistka apod.)

V případě nemoci na straně klienta řeší fotograf s klientem přesunutí termínu individuálně. Toto však není možné vymáhat.

NÁHRADA ŠKODY

Pokud klient a jeho doprovod způsobí škodu na technickém či jiném vybavení fotografa, plně odpovídá za jejich úhradu.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Na každý typ fotografování je možné zakoupit dárkový poukaz.

Poukaz je zasílán přes e-mail, elektronicky, a je platný 1 rok. Datum platnosti je uveden na samotném poukazu.

V ceně dárkového poukazu je zahrnuto vše, co je součástí běžné služby. To záleží na typu objednaného balíčku focení (Focení se zvířaty, Pohádkové focení, Rodinné focení...)

Pro rezervaci termínu focení na dárkový poukaz platí stejné podmínky jako pro běžnou rezervaci. V případě, že zákazník s dárkovým poukazem zruší rezervovaný termín, odečítá se s ceny poukazu rezervační záloha 2000Kč a je nutné ji při rezervaci dalšího termínu uhradit.

Tento rezervační poplatek se využije na úhradu vzniklých nákladů (čas fotografa při komunikaci, výběru kostýmu, domlouvání představy zákazníka, případně za pronájem zvířete, na který se zákazníci skládají úhradami záloh a následných plateb)

Dárkový poukaz není směnitelný za peníze. Peníze za dárkový poukaz se nevrací.

Pokud nechá klient dárkový poukaz propadnout, nemá nárok na kompenzaci ani prodloužení platnosti dárkového poukazu.

Objednáním služby klient souhlasí s obchodními podmínkami a plně je přijímá.


OBCHODNÍ PODMÍNKY - CELÉ

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavírané mezi zákazníkem a zhotovitelem, předmětem které je zhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb ze strany zhotovitele.

Nedílnou součástí těchto obchodním podmínek je aktuální ceník zhotovitele zveřejněný na jeho webových stránkách v sekci "Ceník"

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2011

Smluvní vztah mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právním řádech České republiky, zejména ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze "ObčZ").

2. ZHOTOVITEL

Zhotovitelem: Pavla Humlová, IĎ: 88874371 , se sídlem: Nádraží 435/2, 250 02 Stará Boleslav (dále pouze "Fotograf").

3.KLIENT

Klientem se má na mysli fyzická osoba starší 18 let, která se na Fotografa obrátí s požadavkem na zhotovení díla.

4.SMLOUVA O DÍLO

Smlouvou o dílo se Fotograf zavazuje pro zákazníka zhotovit v předem sjednaném termínu fotografická díla zachycující Klienta (popř. na základě výslovné dohody mezi zákazníkem a zhotovitelem i jiné osoby) v počtu a tématu zvoleném ze strany zákazníka z aktuálních balíčků nabízených ze strany Fotografa a dodat tato fotografická díla v digitální podobě Klientovi. Klient se zavazuje fotografovi zaplatit cenu díla uvedenou ve zvoleném balíčku a poskytnout fotografovi potřebnou součinnost.

5.PŘEDMĚT DÍLA A OBJEDNÁVKA

Předmětem díla je zhotovení digitálních fotografií fotografem.

Závazná objednávka (Smlouva o dodávce) fotografických prací vzniká na základě dohody o čase, místě a náplně fotografování prostřednictvím písemného e-mailového, SMS, FB -Messenger atd. kontaktu fotografa s klientem. Tyto jsou uvedeny v "kontaktech" na dané webové stránce www.fotokouzlo.cz

Pro závaznou rezervaci termínu fotografování musí klient uhradit na účet fotografa zálohu ve výši 2.000Kč, a to nejdéle do 2 dnů od potvrzení rezervace. V opačném případě je rezervace zrušena a místo je uvolněno pro další zájemce o fotografování.

Klient akceptuje Fotografův styl a fakt, že Fotograf nabízí fotografování pouze v jeho kostýmech a ve stylizaci, kterou s klientem konzultuje předem přes e-mail či messenger (Facebook).

Podmínkou zvýhodněného společného fotografování (2 a více osob) jsou sladěné kostýmy barvami i stylem. Toto konzultuje Klient předem společně s Fotografem na základě Fotografií klienta a poskytnutých informací ohledně konfekčních velikostí a předem vybraného stylu kostýmu.


6. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO A JEJÍ ZMĚNY

Smlouva o dílo je uzavřena ke dni připsání zálohy ve výši 2.000Kč na bankovní účet Fotografa.

Fotograf si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích termín focení po uzavření smlouvy o dílo změnit (špatné počasí, úraz, nemoc, ...). O této skutečnosti je Fotograf povinen bezodkladně informovat Klienta a domluvit se s ním na jiný termín, který bude Klientovi vyhovovat.

Klient není oprávněn termín focení změnit. Pokud se Klient nebude moci ve sjednaném termínu k focení ze závažných důvodů dostavit, je povinen o této skutečnosti Fotografa bez zbytečného odkladu informovat.

7. CENA DÍLA A SPLATNOST

Cena díla závisí na druhu sjednaného balíčku. Ceník jednotlivých balíčků je uveden na webových stránkách Fotografa.

Splatnost Zálohy je stanovena v článku V. odst. 3 těchto obchodním podmínek.

Zbývající část ceny díla je splatná v hotovosti  ve sjednaný den focení, ihned po skončení focení.

Doklad  zákazník obdrží na místě.

V případě dodatečného objednání fotografií nad rámec sjednaného balíčku se cena dodatečných fotografií hradí na bankovní účet Fotografa, a to do 3 dnů ode dne, kdy Klient provede dodatečný výběr fotografií k úpravě ze zaslaných náhledů. O dobu prodlení zákazníka s úhradou ceny dodatečných fotografií se prodlužuje termín zaslání upravených fotografií ze strany Fotografa.


8. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinen poskytnout Fotografovi součinnost potřebou k provedení díla. Klient je zejména povinen se ve sjednaném termínu a čase (nikoliv později a nikoliv ani dříve) dostavit se na předem sjednané místo, kde budou probíhat přípravy a fotografování, podrobit se přípravám na focení a následně se přesunout na fotografem zvolenou lokaci focení.

Pozdní příchod zákazníka není důvodem pro prodlužování časového harmonogram focení.

Neposkytne-li zákazník Fotografovi potřebou součinnost (zejména nedostaví-li se ve sjednaný termín a čas na focení nebo se dostaví bez omluvy pozdě), je to považováno za podstatné porušení jeho povinností.

9. PRŮBĚH FOCENÍ

Při fotografování se zvířaty je nutné dodržovat veškeré pokyny chovatele zvířat, který bude fotografování přítomen. Fotograf ani chovatel zvířete neodpovídá klientovi za újmu vzniklou mu v průběhu fotografování ze strany třetích osob nebo zvířat. Klient akceptuje fakt, že zvíře, se kterým se jde dobrovolně fotografovat, je živý nevyzpytatelný tvor. Chovatel udělá v průběhu fotografování maximum pro bezpečnost klienta.

Doprovod klienta se nemůže účastnit samotného aktu fotografování, jelikož by byla narušena plynulost fotografování (rozptylování zvířat i samotného fotografovaného klienta). Klient i doprovod je povinen udržovat odstup od zvířat a dodržovat pokyny fotografa a chovatele zvířat, jinak může být z místa focení vykázán.

Při fotografování je zákaz pořizování audio a video záznamů nebo fotografií klientem či dalšími osobami. V takovém případě může dojít k vykázání osob ze samotného fotografování.

10. DODÁNÍ SJEDNANÉHO POČTU FOTOGRAFIÍ ZÁKAZNÍKOVI

Fotograf zašle do 7 dnů ode dne uskutečnění fotografování Klientovi náhledy fotografií z focení. Toto proběhne přes portál uschovna.cz. Klient je povinen si fotografie stáhnout, jelikož jsou na serveru uloženy pouze 14 dní. Veškeré náhledy z focení jsou zasílány ve zmenšené kvalitě, jsou autorským dílem Fotografa a je zakázáno je kdekoliv šířit a zveřejňovat. Náhledy z focení jsou pouze informativní a slouží pouze pro výběr konkrétních fotografií k úpravě.

Výsledkem díla je až sjednaný počet fotografických děl (fotografií) upravených ze strany Fotografa a předaných zákazníkovi v digitální podobě v tiskové kvalitě.

Sjednaný počet upravených fotografií zašle Fotograf Klientovi do 4-6ti týdnů  ode dne, kdy zákazník provede výběr sjednaného počtu fotografií k úpravě ze zaslaných náhledů. V případě vyšší moci, nemoci či velkého objemu zakázek si Fotograf vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit. Každý požadavek klienta na změnu smlouvy může prodloužit termín dodání fotografií.

Dílo se považuje za předané okamžikem odeslání sjednaného počtu fotografií na klientův e-mail přes portál uschovna.cz.   Klient je povinen si fotografie stáhnout, jelikož jsou na serveru uloženy pouze 14 dní.

Na základě individuální dohody je možné za příplatek ve výši 1.000,- Kč sjednat možnost expresního dodání sjednaného počtu upravených fotografií, a to do 1 týdne ode dne, kdy zákazník provede výběr sjednaného počtu fotografií k úpravě.

Klient je povinen zaslat Fotografovi výběr fotografií k úpravě do 3 týdnů od doby, kdy obdrží náhledy z fotografování. Pokud takto neučiní, je Fotograf oprávněn dobu úprav fotografií jednostranně prodloužit dle své časové vytíženosti. Pokud Klient nezašle výběr fotografií k úpravě do 2 měsíců od doby, kdy obdrží náhledy z fotografování, je Fotograf oprávněn Odstoupit od smlouvy. Fotograf nemůže garantovat, že budou náhledy ještě k dispozici. Klient nemá v tomto případě nárok na jakoukoliv náhradu v podobě finanční kompenzace či náhradního fotografování. Vzhledem k množství zakázek nemůže fotograf po takto dlouhou dobu ukládat nevybrané fotografie.

11. ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ A JEJICH ZÁLOHA

FOTOGRAF NEPOSKYTUJE KLIENTOVI NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE!

V ceně díla je vždy základní retuš pleti, zjemnění či odstranění vrásek, případně lehká úprava proporcí.

Neupravené fotografie zálohuje Fotograf maximálně 3 měsíce od data pořízení. Po tuto dobu je možné u fotografa dodatečně objednat úpravu fotografií nad rámec sjednaného balíčku.

Upravené fotografie Fotograf zálohuje 1 rok od data odeslání hotových fotografií klientovi.

12. REKLAMACE VAD

Zákazník je povinen si fotografická díla ihned po předání důkladně prohlédnout. Zjistí-li zákazník, že má dílo vadu zakládající povinnost Fotografa z vadného plnění, je povinen tuto skutečnost Fotografovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od předání díla sdělit.

Fotograf nejpozději do 7 dnů ode dne provedení reklamace posoudí její oprávněnost, a pokud shledá reklamaci jako oprávněnou, odstraní vytknuté vady. Pokud Fotograf shledá reklamaci jako neoprávněnou, vyrozumí o tom klienta do 7 dnů ode dne provedení reklamace.

Klient bere na vědomí, že Fotograf provádí úpravu fotografií podle svého stylu a vkusu, se kterým se klient mohl předem seznámit na webových či facebookových stránkách Fotografa a tento styl přijímá. 

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem Fotografa není důvodem k reklamaci díla. 

Důvodem k reklamaci díla není rovněž nespokojenost se vzhledem Zákazníka, nespokojenost se zvoleným líčením nebo oblečením atd. Výše zmíněné je s klientem předem konzultováno a klientem odsouhlaseno.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient, který uzavřel smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku, je oprávněn před zahájením díla od smlouvy o dílo odstoupit bez uvedení důvodu V takovém případě propadá záloha na rezervovaný termín ve výši 2.000Kč. 

14. DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukazy jsou platné po dobu 1 roku od data vystavení, není-li v dárkovém poukazu uvedeno jinak. Po uplynutí této doby pozbývá dárkový poukaz platnosti, a to bez jakékoliv náhrady již zaplacené částky.

Dárkové poukazy nejsou směnitelné za peníze.

Dárkové poukazy jsou přenosné. Nemůže-li se obdarovaný zákazník dostavit na focení, může poukaz darovat někomu jinému – o této skutečnosti však obdarovaný zákazník musí Fotografa předem informovat.

Objednání termínu focení na základě dárkového poukazu je nutné provést minimálně 3 měsíce před skončením platnosti poukazu. Pokud tak obdarovaný zákazník neučiní, nemůže mu Fotograf kvůli velké obsazenosti garantovat volný termín.

Smlouva o dílo se zákazníkem disponujícím dárkovým poukazem je uzavřena v den sjednání termínu focení. Od té doby je termín fotografování pro zákazníka závazný.

Dodatečná změna termínu je možná jen na základě individuální dohody s Fotografem.

Pokud chce zákazník disponující dárkovým poukazem změnit nebo zrušit sjednaný termín focení méně než 1 měsíc před termínem focení, je povinen uhradit Fotografovi storno poplatek ve výši 2.000,- Kč (pro úhradu nákladů spojených s fotoprodukcí). 

15. VLASTNICKÁ A AUTORSKÁ PRÁVA K FOTOGRAFIÍM

Veškeré fotografie a náhledy fotografií jsou předmětem autorského práva a majetkem Fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Fotografa.

Vlastnická a autorská práva k upraveným fotografiím zaslaným Zákazníkovi ze strany Fotografa náleží rovněž nadále Fotografovi. Zákazník má pouze právo upravené fotografie užít sjednaným způsobem. Zákazník není oprávněn tyto fotografie jakkoli dále upravovat nebo je prezentovat jako své dílo nebo dílo jiné osoby. Zákazník nesmí používat upravené fotografie k jiné než ke své nekomerční osobní prezentaci.

V případě porušení povinností uvedených v předchozích dvou větách je zákazník povinen zaplatit Fotografovi smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pro případ jiného užití upravených fotografií je možné s Fotografem uzavřít licenční smlouvu.

16. SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ K PREZENTACI FOTOGRAFA

Zákazník uzavřením smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 84 ObčZ souhlasí s tím, aby Fotograf jakýmkoliv způsobem zachytil jeho podobu.

Zákazník uzavřením smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 85 ObčZ dále souhlasí s tím, aby Fotograf zveřejnil fotografie zachycující podobu zákazníka ve svém portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách.

Pokud si zákazník nepřeje, aby fotografie zachycující podobu zákazníka byly zveřejněny dle předchozího odstavce, je nutné o tom Fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení).

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fotograf je správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále pouze jako "GDPR").

Při poskytování fotografických služeb je nezbytné, aby Fotogram zpracovával některé osobní údaje zákazníka.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl, nebo osobní údaje, které správce získal při plnění smlouvy o dílo, a které jsou nezbytné k plnění této smlouvy, konkrétně:

jméno a příjmení,
e-mailová adresa,
telefon,

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo – při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, a poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o dílo, bez poskytnutí osobních údajů není možno smlouvu o dílo uzavření či jí ze strany Fotografa plnit, plnění právních povinností vůči státu.

Fotograf uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a Fotografem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb a realizaci smlouvy o dílo. Fotograf nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Zpracování osobních údajů je prováděno Fotografem, Za podmínek stanovených v GDPR m zákazník: právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případe, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, případně mí právo se obrátit v této souvislosti na příslušný soud.

Fotograf prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Fotograf prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky a zaplacením zálohy nebo přijetím a akceptováním Dárkového poukazu zákazník potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.